BIT Blog

Lừa đảo chuyển tiền nhỏ là gì?

Lừa đảo chuyển tiền nhỏ là gì?

Khi chuyển tiền qua ngân hàng trực tuyến, số tài khoản giao dịch thường đ
ược hiển thị cho người dùng để tạo điều kiện chuyển khoản nhanh chóng.
Chẳng hạn, nếu Tài khoản A thường xuyên gửi tiền cho Tài khoản B, thì Tài
khoản B sẽ được liệt kê trong lịch sử chuyển tiền gần đây của A.

Tương tự, khi giao dịch qua ví tiền ảo, những kẻ lừa đảo có thể lừa người d
ùng bằng cách tạo một địa chỉ có số cuối giống với địa chỉ của người nhận
và sử dụng địa chỉ đó để chuyển các khoản tiền nhỏ nhiều lần. Nếu người
dùng có thói quen sao chép địa chỉ từ hồ sơ giao dịch khi thực hiện chuyển
khoản và không kiểm tra địa chỉ đầy đủ. Trong trường hợp đó, họ có thể v
ô tình gửi tiền đến địa chỉ của kẻ lừa đảo. Điều này được gọi là lừa đảo chu
yển khoản nhỏ.

Địa chỉ chuyển thường được sử dụng của người dùng (B)
Địa chỉ giả do kẻ gian tạo ra (B1)

Để thực hiện trò lừa đảo này, những kẻ lừa đảo cần ba thông tin quan trọn
g:
Địa chỉ nào thường xuyên nhận chuyển khoản (A),
Địa chỉ nhận chuyển khoản thường xuyên của A (B),
Và một địa chỉ tài khoản tương tự như địa chỉ của người nhận thanh toán
(B1)

Việc lấy thông tin này rất phức tạp trong các giao dịch ngân hàng trực tuy
ến truyền thống, nhưng với công nghệ chuỗi khối, về cơ bản là sổ cái công
khai kết hợp với trình tạo số có thể tạo địa chỉ thanh toán tiền ảo, thông ti
n này có thể dễ dàng lấy được. Các giao dịch chuyển khoản lớn gần đây đ
ược hiển thị trong trình duyệt chuỗi khối hoặc các điều kiện cụ thể có thể l
ọc các giao dịch.

Lừa đảo chuyển tiền nhỏ là gì?

Người dùng thường xuyên thực hiện chuyển khoản lớn và có địa chỉ nhận t
ương đối cố định là mục tiêu thiết yếu của những kẻ lừa đảo. Những kẻ lừa
đảo có thể tìm thấy các địa chỉ được sử dụng thường xuyên này thông qua
các trình duyệt chuỗi khối, tạo các địa chỉ tương tự bằng cách sử dụng trìn
h tạo số và chuyển một lượng tiền nhỏ cho người dùng nhiều lần, khiến đị
a chỉ của kẻ lừa đảo xuất hiện trong lịch sử giao dịch gần đây của người d
ùng. Điều này khiến người dùng dễ dàng gửi nhầm tiền đến địa chỉ của kẻ
lừa đảo thay vì người nhận dự kiến. Sau khi chuyển khoản được hoàn tất tr
ên blockchain, nó không thể bị hủy hoặc rút tiền, vì vậy điều quan trọng là
phải kiểm tra cẩn thận địa chỉ của người nhận trước khi thực hiện chuyển
khoản.

Sign Up Now